Wat is de Jeugdwet?

De Jeugdwet is een Nederlandse wet die in 2015 in werking is getreden en regelt de zorg voor jeugdigen tot 18 jaar. De wet heeft als doel om de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen te verbeteren, zodat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.

Wat is het doel van de jeugdwet?

De Jeugdwet legt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jeugdzorg bij de gemeenten. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat er voldoende aanbod is van hulp en ondersteuning voor jeugdigen en hun ouders of verzorgers. Dit kan bijvoorbeeld gaan om opvoedondersteuning, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De Jeugdwet heeft ook als doel om de positie van ouders en jeugdigen te versterken en hun invloed op de zorg die zij ontvangen te vergroten. Zo hebben ouders en jeugdigen recht op inspraak bij de keuze van de zorgaanbieder en de vorm van de zorg.

Daarnaast stimuleert de Jeugdwet de samenwerking tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij de jeugdzorg, zoals gemeenten, zorgaanbieders, scholen en huisartsen, zodat er sprake is van een integrale aanpak en de zorg beter op elkaar afgestemd wordt.

stage-dagbesteding

Is dagbesteding mogelijk vanuit de Jeugdwet?

Ja, dagbesteding kan vanuit de Jeugdwet worden ingezet als vorm van jeugdhulp. Dagbesteding kan bijvoorbeeld ingezet worden voor jeugdigen die problemen hebben op het gebied van ontwikkeling, gedrag, opvoeding of psychiatrische problematiek. Door middel van dagbesteding kunnen deze jongeren structuur, sociale vaardigheden en een zinvolle invulling van hun dag krijgen.

Dagbesteding kan op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld in de vorm van sportactiviteiten, creatieve workshops, sociale vaardigheidstrainingen, arbeidsmatige activiteiten of maatschappelijke participatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van dagbesteding en andere vormen van jeugdhulp.

Belangrijk om te vermelden is dat de toekenning van dagbesteding vanuit de Jeugdwet afhankelijk is van de individuele behoeften en omstandigheden van de jeugdige. Een indicatie van een professionele hulpverlener of het jeugdteam van de gemeente is daarvoor vaak nodig.

 

Kan een jeugdige naar dagbesteding in plaats van school?

In principe is dagbesteding geen vervanging van onderwijs. Het gaat bij dagbesteding om een zinvolle daginvulling voor jeugdigen die om verschillende redenen (tijdelijk) niet in staat zijn om naar school te gaan, zoals bijvoorbeeld door een lichamelijke of psychische aandoening.

Als een jeugdige niet naar school kan vanwege psychische of gedragsproblemen, dan kan dagbesteding als tijdelijke maatregel worden ingezet om de jeugdige een zinvolle daginvulling te bieden en om te werken aan zijn/haar problematiek. Dit kan bijvoorbeeld in combinatie met behandeling of andere vormen van jeugdhulp.

Als een jeugdige niet naar school gaat vanwege lichamelijke problemen, dan kan er soms sprake zijn van een vrijstelling van de leerplicht. In dat geval kan dagbesteding als vervanging van onderwijs worden ingezet. Dit kan alleen na overleg met de gemeente en de onderwijsinspectie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat dagbesteding geen vervanging is van onderwijs en dat het niet de bedoeling is dat jeugdigen structureel niet naar school gaan. Een goede afstemming tussen school, ouders/verzorgers en eventuele hulpverleners is daarom van belang.

Stuur een bericht naar een dagbesteding naar wens

Wanneer je een leuke dagbesteding hebt gevonden, kun je gemakkelijk een bericht naar deze dagbesteding sturen. We geven je een tip: stuur een bericht naar meerdere dagbestedingen, zodat je de kans op een mooie passende plek vergroot.

Jouwdagbesteding zorg(t) voor verbinding!

Neem vrijblijvend contact met ons op

12 + 13 =

ilse-van-www.jouwdagbesteding.nl