06-05-2020

Algemene voorwaarden Jouwdagbesteding

1. Definities

1.1 Jouwdagbesteding: In deze algemene voorwaarden wordt verstaand onder “Jouwdagbesteding” de VOF Jouwdagbesteding. 

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna ‘de voorwaarden’) hebben betrekking op het gebruik van het platform www.jouwdagbesteding.nl en al haar onderdelen inclusief de database. Door gebruik te maken van het platform op welke wijze dan ook, aanvaardt u geboden te zijn aan deze voorwaarden. Wij behouden het recht om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien u het gebruik van het platform voortzet na aanpassing van de voorwaarden, accepteert u daardoor de aanpassingen.

1.3 Diensten: De door Jouwdagbesteding te verlenen diensten zoals beschreven op www.jouwdagbesteding.nl betreft primair het in contact brengen van vraag en aanbod. Dagbestedingen kunnen hun dagbesteding op www.jouwdagbesteding.nl plaatsen en zijn derhalve licentienemer van Jouwdagbesteding. Cliënten/gebruikers die op zoek zijn naar een dagbesteding kunnen een gebruikersaccount aanmaken en maken derhalve gebruik van de diensten van Jouwdagbesteding.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen Jouwdagbesteding en licentienemer op grond waarvan Jouwdagbesteding aan licentienemer diensten verleend. 

1.5 Account gebruiker: Een ieder die een account aanmaakt op Jouwdagbesteding.nl en gebruik maakt van de diensten van Jouwdagbesteding. Er zijn twee type accounts: voor cliënt/gebruiker en voor dagbesteding. 

1.6 Licentie: Wanneer een dagbesteding besluit om zijn dagbesteding aan te bieden op www.jouwdagbesteding.nl middels een podiumplek, wordt er een licentie afgenomen. Met een licentie wordt voor dagbestedingen een ‘podiumplek’ op de website www.jouwdagbesteding.nl bedoelt.

1.7 Licentienemer: een dagbesteding of natuurlijk persoon die namens de dagbesteding handelt en zijn of haar dagbesteding zichtbaar maakt op www.jouwdagbesteding.nl middels een podiumplek.

1.7 Abonnementsgeld: Het geld of gelden die door een dagbesteding wordt betaalt voor de afname van een licentie zodat de dagbesteding zichtbaar is op Jouwdagbesteding.nl 

1.8 Cliënt/gebruiker: Een persoon die op zoek is naar een dagbesteding

1.9 Dagbesteding: Een persoon die namens de dagbesteding bevoegd is om een account aan te maken op een website van derden, zoals Jouwdagbesteding.nl. 

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Jouwdagbesteding en op alle met Jouwdagbesteding gesloten overeenkomsten. 

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden. 

2.3 Licentienemer gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 Jouwdagbesteding is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Jouwdagbesteding tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd. 

 

3. Gebruik van de website Jouwdagbesteding.nl

3.1 Het is niet toegestaan op en/of via het platform content of informatie te plaatsen, openbaar te maken en/of over te brengen of functionaliteiten te bieden indien en voor zover die:
– in strijd zijn met enige van toepassing zijnde wettelijke bepaling;
– inbreuk maken op enig recht van derden, in het bijzonder de rechten van intellectuele eigendom van deze derden;
– in strijd zijn met door Jouwdagbesteding gegeven redelijke aanwijzingen;
– anderszins onrechtmatig zijn jegens Jouwdagbesteding of een derde

3.2 U dient zich ten aanzien van de door u openbaar te maken content alsmede alle ander gebruik van het Platform te allen tijde op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker van het Platform verwacht mag worden. U zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden, alsmede de ‘nettiquette’ in acht nemen en u zal zich onder meer, maar niet uitsluitend, onthouden van:
– spamming, het maken van inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en/of Jouwdagbesteding;
– het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie of op andere wijze lastig vallen van personen;
– inbreuk maken op de privacy van derden of het afbreuk doen aan de naam of goede eer van anderen;
– hacken, het uitvoeren van dos-aanvallen en andere soorten attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms en andere programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van internet op zich kan worden verstoord.

 

4. Totstandkoming account

4.1 Cliënt/gebruiker: Een cliënt/gebruiker kan een gebruikersaccount aanmaken.Voorwaarde om dit gebruikersaccount aan te maken, is dat de cliënt/gebruiker akkoord gaat met de algemene voorwaarden voorwaarden. 

4.2 Dagbesteding: Een dagbesteding kan een dagbestedingsaccount aanmaken. Voorwaarde om dit dagbestedingsaccount aan te maken, is dat de dagbesteding akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 

4.3 Via het eigen account kan het account ten alle tijden zelf door de cliënt/gebruiker en dagbesteding worden verwijderd. Hiermee wordt tevens de licentie gelijktijdig beindigd. 

 

5. Totstandkoming overeenkomst en licentie plaatsen van dagbesteding

5.1 De overeenkomst tussen Jouwdagbesteding en licentienemer (dagbesteding) komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website van Jouwdagbesteding.nl. De overeenkomst komt ook tot stand bij vertrekken van betalingsgegevens door licentienemer via telefoon, -e-mail of schriftelijk.

5.2 Jouwdagbesteding heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële licentienemer te weigeren.

 

6. Licentie

6.1 Jouwdagbesteding verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het platform van Jouwdagbesteding. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

6.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

6.3 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

 

7. Duur gebruikersrecht licentie voor dagbestedingen

7.1 De duur van een licentie (overeenkomst) is voor een periode van minimaal 1 jaar. 

7.2 Indien er een licentie is afgegeven voor een bepaalde actieperiode (bijvoorbeeld het 365 dagen proefpakket), dan kan deze licentie binnen de actieperiode worden stopgezet.

7.3 Na de proefperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer, opzegging dient ten minste 14 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

7.4 Indien de licentie stilzwijgend is verlegd, maar u wilt uw licentie toch stopzetten, dan kan dit verzoek binnen 30 dagen na verlenging van de licentie enkel schriftelijk of per e-mail worden aangegeven.  

7.5 De overeenkomst kan enkel per de gekozen termijn worden opgezegd. 

7.6 Jouwdagbesteding en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Jouwdagbesteding haar activiteiten staakt of liquideert.

7.7 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

 

8. Rechten en plichten Jouwdagbesteding

8.1 Jouwdagbesteding spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn

8.2 Wanneer Jouwdagbesteding, ondanks deze inspanning, de diensten niet ter beschikking kan stellen, heeft de licentienemer geen recht op een compensatie, schadevergoeding of vergoeding voor derving van inkomsten.

8.3 Jouwdagbesteding verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de producten en diensten van Jouwdagbesteding. Deze zullen informatief van aard zijn. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt. Licentienemer kan zich ten alle tijden uitschrijven voor deze e-mails met een uitschrijf link onderaan de verstuurde e-mails.

 

9. Rechten en plichten licentienemer

9.1 Licentienemer verkrijgt per licentie het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om per licentie één dagbesteding(locatie) toe te voegen. Per account kunnen er meerdere licenties worden afgenomen.

9.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de diensten.

9.3 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Jouwdagbesteding door te geven of middels het eigen account aan te passen.

9.4 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Jouwdagbesteding mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:
(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
(f) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(g) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
(h) alle aanwijzingen van Jouwdagbesteding die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Jouwdagbesteding zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Jouwdagbesteding tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

10. Licentievergoeding, tarieven en betaling

10.1 Door Jouwdagbesteding opgegeven of met Jouwdagbesteding overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of hengen, tenzij anders vermeld.

10.2 Jouwdagbesteding is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

10.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Jouwdagbesteding kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dage na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Jouwdagbesteding genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

10.4 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

10.5 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

10.6 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van automatische incasso.

10.7 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is HUDDLE bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

10.8 Jouwdagbesteding heeft ten alle tijden het recht de Website uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

10.9 Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Jouwdagbesteding.

10.10 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

 

11. Advisering 

11.1 Alle door Jouwdagbesteding gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Jouwdagbesteding verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Jouwdagbesteding te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Jouwdagbesteding verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Jouwdagbesteding verleent daarbij geen enkele garantie.
11.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Jouwdagbesteding is Jouwdagbesteding niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Jouwdagbesteding tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Jouwdagbesteding.

 

12. Overmacht

12.1 Jouwdagbesteding is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Jouwdagbesteding 
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door Jouwdagbesteding onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Jouwdagbesteding afhankelijk is

12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Jouwdagbesteding tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

12.3 Indien Jouwdagbesteding door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

13. Privacy 

13.1 Jouwdagbesteding respecteert de privacy van Licentienemer. Jouwdagbesteding zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Jouwdagbesteding is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

14. Toepasselijk recht

14.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

14.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HUDDLE aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Jouwdagbesteding is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

14.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

15. Bedrijfsgegevens Jouwdagbesteding

15.1 Jouwdagbesteding VOF is gevestigd op Hoenderbosplein 141, 5406 AH te Uden.

15.2 KVK nummer: 76794180

15.3 Rekeningnummer: NL70 RABO 0353 1864 65